ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ขออนุญาตเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับใบกระท่อมarticle
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่ากำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหสถานหรือกรณีพบปะผู้อื่นทุกครั้ง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย
ประชาสัมพันธ์ทุกท่านกรอกแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตจังหวัดระยอง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบสำรวจจาก QR Code ตามข้อมูลที่ส่งมาด้วย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอรับการขุดดิน และถมดินภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2563 เรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอความร่วมมือ มิให้นำทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน ขายในตลาดเนื่องจากเป็นผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ ต่อความนิยมของผู้บริโภค

 

 

แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายด่วน COVID-19 โทร 038-694068 ศูนย์บริหารและประสานการปฎิบัติ โควิด 19 จังหวัดระยอง
ประกาศ จุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
แจ้ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)และแจ้งพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศปิดสถานบริการและสถานประกอบการ
แจ้งแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
แจ้งแนวทางการปฎิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจ ของชาวมุสลิมในพื้นที่ อ.วังจันทร์
หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.