ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้าง
ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ เดือนกันยายน 2562
แจ้งสถานการณ์และแนวทางปฎิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สำคัญและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นได้แก่ โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง
รับการตรวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยคณะทำงานกลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
แจ้งสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
ประกาศเกียรติคุณแม่ต้นแบบผู้เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวประจำปี 2562
แจ้งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการเพื่อให้ทราบถึงสภาวะโรคไข้หวัดนก ในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินในการระบาดของโรคสัตว์ปีก
โครงการกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ตลาดน้ำบ้านพลงตาเอี่ยม
โครงการเด็กน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (การทำผ้ามัดย้อม)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป้องกันโรคหัด/ไข้หวัดใหญ่
ประชาสัมพันธ์การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคสุกใส
ประชาสัมพันธ์งดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดชั่วคราว เนื่องจากระบบฯอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงฯ และหารือเรื่องระเบียบปี 2562
แผ่นพับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
RUN FOR HEALTH 2019 วิ่งเพื่อสุขภาพ
การใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D”
เชิญร่วมงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2562
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์สัมพันธ์ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
ประกาศข่าวสารจาก อบต.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ วันที่ 30 มค. 62
เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
พิธีเปิดตลาดน้ำนวัติวิถี ของดีบ้านพลงตาเอี่ยมและ โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ
โครงการผ้าป่าขยะ รีไซเคิล
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำความดี ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561 article
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ article
การชำระภาษีฯ ปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.น้ำรัด จ.แพร่
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ปี 2561-2564
สัญญาประชาคม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรได้บ้าง?
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ปลูกป่าธรรมมะธรรมชาติ ณ ป่าวังจันทร์
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักรักพื้นที่สีเขียว
โครงการปฏิบัติตามกฏลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา article
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย article
โครงการกีฬาสร้างเด็กไทยให้สามัคคีมีน้ำใจ ปี 2560
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วันที่ 30 มกราคม 2560
เดินตามรอยเท้าพ่อที่อ่างดอกกราย 60
ทานตะวันบานที่อ่างประแสร์ article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี 2560 article
เทศกาลถนนผลไม้ วันที่ 9-18 มิถุนายน ประจำปี 60 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น article
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ของ อบต.และ อบต.พบประชาชน 59
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้ารับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานชมสวน article
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกิจกรรมวันจักรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประกาศ เฝ้าระวังและติดตาม กรณีช้างป่าเดินทางหากินในพื้นที่รับผิดชอบ article
พิธีเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ประมวลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 57
โครงการชุมชนท้องถิ่นรวมใจ วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง
โครงการปฏิบัติตามกฏ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
ประมวลภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมงานกีฬา ธ.ก.ส.-อปท. (แกลง,เขาชะเมา,วังจันทร์) article
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 article
โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ อบต. พบประชาชน 2557
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 article
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาประชาชนอำเภอวังจันทร์
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ร่วมเดินตามรอยพ่อ article
เชิญร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา article
โครงการธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี article
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
โครงการปลูกป่าเฉลิม 12 พรรษามหาราชินี article
ยินดีต้อนรับคณะตรวจประเมินตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลังสตรี พลังพัฒนาท้องถิ่น
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 article
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย article
โรคปากมือเท้าเปื่อย
การล้างมืออย่างถูกวิธี
เชิญประชุมสภา อบต.
โครงการชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างสามัคคี พลังพัฒนาท้องถิ่น
เที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 article
การประกวดธิดาชาวสวนจังหวัดระยอง ๕๖
กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมนำความสุข
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
อบต.พบประชาชน 55
พิธีส่งมอบส่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 12
คอบบร้าโกลด์ร่วมใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ประชาสุขใจชุมชนปลอดภัย พร้อมใจพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร. ตำบลพลงตาเอี่ยม
พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
เชิญเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2556 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พลงตาเอี่ยมแห่งที่2 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
โครงการ งามสง่า ทรงคุณค่า สมวัย article
ผลการเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.51
โครงการท้องถิ่นรวมใจห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
กำหนดยื่นแบบภาษี ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประมวลกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ปี 57
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
งานประเพณีลอยกระทง article
คาราวานเสริมสร้างเด็ก article
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม
กิจกรรมเสริมอาชีพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.