ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


การมอบอำนาจการตัดสินใจ

 

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวม ทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง   การอนุญาต   และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจดังนี้

Microsoft Word - คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ62.pdf

 

 

 

 

 

Microsoft Word - ประกาศมอบอำนาจ61.pdf

 

Microsoft Word - คำสั่งและบัญชีแนบท้ายการมอบอำนาจการตัดสินใจ61.pdf

 

 

 

 

 

Microsoft Word - คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ60.pdf Microsoft Word - ประกาศมอบอำนาจ60.pdf

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวม ทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง   การอนุญาต   และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจดังนี้

 

 

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 

 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ปฏิบัติราชการแทน

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ที่ 703/2559  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2559

 

ที่

อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ

1

การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 60

อำนาจในการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

สำนักงานปลัด อบต.

2

การช่วยเหลือด้าน  สาธารณภัย

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 60

อำนาจในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานปลัด อบต.

3

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 60

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานปลัด อบต.

4

การแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 60

อำนาจในการแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

กองคลัง

5

การลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษี ของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล    พลงตาเอี่ยม

ข้อบัญญัติตำบ เรื่อง  การบริหารกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.   2552 มาตรา 60

อำนาจในการลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษี ของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

กองคลัง

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.