ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 

คำสั่งประเมินการปฏิบัติราชการ.pdf

ประกาศรายงานากรประเมินผล.pdf

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ57.pdf

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม มีแนวทางที่จะดำเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการภายในองค์กร  ประกอบกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  มาตรา  3/1  บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร          การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  เพื่อที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย  หรือยุติการดำเนินการและแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในเขตพื้นที่  

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.