ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


รายงานผลการดำเนินงานฯ

เราจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารงานประจำปี  2557  แล้ว เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2557 (Microsoft Word - ประกาศใช้ รายงานผลการดำเนินงาน 2557.pdf)พลงตาเอี่ยม.rar

องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารงานประจำปี  2556  แล้ว เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2556 ( ประกาศ,รายงานแสดงผลการดำเนินงาน )

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารงานประจำปี  2555  แล้ว 
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2555 ( ประกาศ Notice.pdf
)  ตามรูปเล่มผลการดำเนินงาน (ขอรับรูปเล่มผลการดำเนินงานได้ที่
งานนโยบายและแผน โทร 0-38888282 ต่อ 25 ค่ะ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.