ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


นโยบายการบริหารงาน

                                

        วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
 
 พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
           3. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
           4. เกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสินค้าเกษตรและจากสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างรายได้ของ 
               ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
           5. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
               มีความรู้ สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           6. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนัก
               ท่องเที่ยว
           7. องค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น        
               โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น
            จุดมุ่งหมายการพัฒนา
            1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน
            2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
            3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
            4. เพื่อให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
            5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           6. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
           7. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
           8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
           9. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจรอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล       พลงตาเอี่ยม  และสามารถดำเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม   บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ไว้ดังนี้   Policy-Plongtaiam (55-59).pdf

                                                   

 

 

        Copyright © 2010 All Rights Reserved.