ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


นโยบายการบริหารงาน

                                

        วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
 
 พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
           3. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
           4. เกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสินค้าเกษตรและจากสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างรายได้ของ 
               ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
           5. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
               มีความรู้ สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           6. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนัก
               ท่องเที่ยว
           7. องค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น        
               โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น
            จุดมุ่งหมายการพัฒนา
            1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน
            2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
            3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
            4. เพื่อให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
            5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           6. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
           7. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
           8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
           9. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจรอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล       พลงตาเอี่ยม  และสามารถดำเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม   บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ไว้ดังนี้   Policy-Plongtaiam (55-59).pdf

                                                   

 

 

        Copyright © 2010 All Rights Reserved.