ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


แผนการดำเนินงาน

 

  แผนการดำเนินงาน

 

 

 

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปีงบประมาณ  2563  เป็นเอกสารที่ระบุ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ  2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ  ในพื้นที่และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ประกาศ.pdf  แผนการดำเนินงาน63.pdf

 

 

 

 

ประกาศแผนการดำเนินงาน62.pdf   Microsoft Word - แผนการดำเนินงาน62.pdf

 

Microsoft Word - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 59.pdf  Microsoft Word - แผนการดำเนินงาน59.pdf

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 58.pdf  แผนการดำเนินงาน58.pdf

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  จึงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 (ดูประกาศ 2557 Notice 57.pdf) รายละเอียดแผนการดำเนินงานปี 2557 Actionplan57.pdf

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี  2556  (ดูประกาศ 2556 Notice 56.pdf) รายละเอียดแผนการดำเนินงานปี 2556 Actionplan56.pdf

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  จึงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี  2555  (ดูประกาศ notic action plan.pdf)  รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ปี 2555action plan55.pdf

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.