ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


พิธีมอบรางวัลการประกวดตำบลดีเด่นด้านการเสริมสร้างศักยภาพเด็กปี2551 article

  สภาพสังคมในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อเด็ก  และเยาวชนรุนแรงมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความนิยมสมัยใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นบริบทรอบตัวเด็ก ทั้งด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม  โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม  นั้น
  อบต.พลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ  เช่น  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและศูนย์การเรียนรู้  จัดทำขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีแหล่งการเรียนรู้  แหล่งรวมกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีกฎเกณฑ์  มีการแบ่งปัน  การให้อภัย  ได้ทั้งความสนุกสนาน  และยังส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์  ด้านการแก้ไขปัญหา  ศีลธรรม  จริยธรรม โดยกระตุ้นครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  จากการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน  โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มอบรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1  ภาคกลาง  จากการประกวดผู้บริหาร อปท. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานคาราวานเสริมสร้างเด็กดีเด่น  โครงการประกวดตำบลดีเด่นด้านการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก  ประจำปี  2551
  จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  
                                             

   ซึ่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสุนทรี  ศรีวะรมย์  ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  ดังกล่าว ฯ ในวันที่  18  กันยายน  2551   ณ  โรงแรมซันบีม  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดย  นายกิตติ  สมานไทย  ผอ.สท.  เป็นผู้มอบรางวัล

                         

 

  นางฐิติยา  หวังเจริญ  ผอ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สรุปโครงการฯ

 

  จากซ้าย (อปท.ที่ได้รับรางวัลภาคกลาง)
1.  อบต.รางหวาย  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี                รางวัลที่  3
2.  อบต.พลงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง                 รางวัลที่  2
3.  อบต.ดงกระทงยาม  อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  รางวัลที่  1

 

ประมวลภาพถ่ายพิธีมอบรางวัล

 

  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมเด่นที่เราภูมิใจ

โล่รางวัลตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556
รางวัล อปท.ดำเนินงานดีด้านสตรีและครอบครัว article
ชุมชนและหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง article
รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ของ อปท. ประจำปี 2553 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.