ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


งานบริการประชาชน

    งานบริการประชาชน       

         ตามที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น

       องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  เพื่อพิจารณาลดกระบวนขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  จึงขอประกาศ  กระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  ดังต่อไปนี้

 

 

ที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการเดิม ระยะเวลาให้บริการ ที่ปรับลดลง ส่วนที่รับผิดชอบ        
1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย ส่วนการคลัง
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย ส่วนการคลัง
3 จัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย ส่วนการคลัง
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20 วัน/ราย 20 วัน/ราย ส่วนการคลัง
5 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด/ต่อใบ 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย ส่วนการคลัง
6 ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตรม. 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย ส่วนการคลัง
7 สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 5 ชม./ราย 3 ชม.ราย สำนักปลัด
8 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที สำนักปลัด
9 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบให้ทราบภายใน 15 วัน แจ้งตอบให้ทราบภายใน 10 วัน สำนักปลัด
10 การขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 30 วัน(เป็นไปตามหลักเกณฑ์) 20 วัน(เป็นไปตามหลักเกณฑ์) สำนักปลัด
11 ขอเงินกู้ตามโครงการเศราฐกิจชุมชน 30 วัน(เป็นไปตามหลักเกณฑ์) 15 วัน(เป็นไปตามหลักเกณฑ์) สำนักปลัด
12 การขอรับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แจ้งตอบให้ทราบภายใน 15 วัน แจ้งตอบให้ทราบภายใน 15 วัน สำนักปลัด
13 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอญาต
30 วัน/ราย 20 วัน/ราย ส่วนโยธา
14 การขออนุญาตขำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ/ต่อใบ 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย ส่วนการคลัง
15 การขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา 7  วัน/ราย 5   วัน/ราย ส่วนโยธา

หมายเหตุ : เวลานับตั้งแต่ผู้รับบริการมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.