ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม

เนื่องจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.พลงตาเอี่ยม  ครบวาระลงในวันที่ 24 ก.ค.51  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ระยอง ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พลงตาเอี่ยมและ
นายกอบต.พลงตาเอี่ยม  ขึ้นในวันที่ 31 ส.ค.51  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  
ได้ประกาศรับสมัคร ส.อบต.และนายก อบต.ขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 51

สรุป รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  คน

1. นายประสาน  ขาวสะอาด

สรุป  รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม 

เขตเลือกตั้งที่  1 หมู่ 1 บ้านเขาตลาด  จำนวน  5  คน

เบอร์  1  นายสนั่น  พิกุลแกม
เบอร์  2  นายแสงจันทร์  รอดเพ็ชรภัย
เบอร์  3  นายจอมพล  สามบุญศรี
เบอร์  4  นายเชิดชาย  แดงชาติ
เบอร์  5  นายพงศกร  รอดเพ็ชรภัย

เขตเลือกตั้งที่  2  หมู่ 2 บ้านสำนักตาเสือ  จำนวน  2  คน

เบอร์  1  นายสนิท  ดำริห์ชอบ
เบอร์  2  นายเจน  จันทน์ประทุม

เขตเลือกตั้งที่  3  หมู่  3  บ้านพลงตาเอี่ยม  จำนวน  6  คน

เบอร์  1  นายสมเกียรติ  เกษร
เบอร์  2  นายวิชาญ  พันธ์พญา
เบอร์  3  นายไพบูลย์  เชิญขวัญ
เบอร์  4  พ.ต.อ.สวัสดิ์  รักษาสุข
เบอร์  5  นายสมบูรณ์  สวนเข็ม
เบอร์  6  นางรำเพย  วงศ์คช

เขตเลือกตั้งที่  4  หมู่  4  บ้านคลองบางบ่อ  จำนวน  4  คน

เบอร์  1  นายถาวร  โตอาจ
เบอร์  2  นายวีระชัย  อาดำ
เบอร์  3  นายจำรัส  กลิ่นศรี
เบอร์  4  นายปรีชา  สุพรรณ์โรจน์

เขตเลือกตั้งที่  5  หมู่  5  บ้านหนองเขิน  จำนวน  4  คน

เบอร์  1  นางปทุมทิพย์  โพธิ์เงิน
เบอร์  2  นายสุนทร  น่วมเกตุ
เบอร์  3  นายบุญมา  วงษ์ไทยผดุง
เบอร์  4  นายชิต  บุญมา

เขตเลือกตั้งที่  6  หมู่  6  บ้านคลองอ่าง  จำนวน 3  คน

เบอร์  1  นายเอนก  เสงี่ยมวงศ์
เบอร์  2  นายอำพร  ภิรมย์เอม
เบอร์  3  นายนิโรจน์  สามพ่วงบุญ

เขตเลือกตั้งที่  7  หมู่  7  บ้านคลองสอง  จำนวน  4  คน

เบอร์  1  นายสวัสดิ์  จันทลา
เบอร์  2  นายมาโนช  ลิขิตเลิศ
เบอร์  3  นายดิลก  นารถมณี
เบอร์  4  นางสิงห์  จอกุ้ย

จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ออกมาใช้สิทธิเลือกคนดี  คนที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลพลงตาเอี่ยมของเรา  อย่าลืม  นะคะ  ในวันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2551  เวลา  8.00 น. - 15.00 น.  ณ  เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต.พลงตาเอี่ยม และ นายก อบต. พลงตาเอี่ยม 

ตรวจสอบผลการนับคะแนนที่นี่ค่ะ  Vote 51.pdf

ประมวลภาพถ่ายการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.พลงตาเอี่ยม  

                                                              วันเลือกตั้ง
    อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ  อดใจรอนะคะชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมทำความดี ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561
งานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561 article
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ article
การชำระภาษีฯ ปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.น้ำรัด จ.แพร่
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ปี 2561-2564
สัญญาประชาคม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรได้บ้าง?
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ปลูกป่าธรรมมะธรรมชาติ ณ ป่าวังจันทร์
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักรักพื้นที่สีเขียว
โครงการปฏิบัติตามกฏลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา article
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย article
โครงการกีฬาสร้างเด็กไทยให้สามัคคีมีน้ำใจ ปี 2560
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วันที่ 30 มกราคม 2560
เดินตามรอยเท้าพ่อที่อ่างดอกกราย 60
ทานตะวันบานที่อ่างประแสร์ article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำปี 2560 article
เทศกาลถนนผลไม้ วันที่ 9-18 มิถุนายน ประจำปี 60 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น article
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ของ อบต.และ อบต.พบประชาชน 59
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
อบต.พลงตาเอี่ยม เข้ารับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่จักรยานชมสวน article
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกิจกรรมวันจักรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประกาศ เฝ้าระวังและติดตาม กรณีช้างป่าเดินทางหากินในพื้นที่รับผิดชอบ article
พิธีเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ประมวลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 57
โครงการชุมชนท้องถิ่นรวมใจ วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง
โครงการปฏิบัติตามกฏ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
ประมวลภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมงานกีฬา ธ.ก.ส.-อปท. (แกลง,เขาชะเมา,วังจันทร์) article
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 article
โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ อบต. พบประชาชน 2557
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 article
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาประชาชนอำเภอวังจันทร์
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชาวตำบลพลงตาเอี่ยม ร่วมเดินตามรอยพ่อ article
เชิญร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๖ พรรษา article
โครงการธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี article
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
โครงการปลูกป่าเฉลิม 12 พรรษามหาราชินี article
ยินดีต้อนรับคณะตรวจประเมินตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลังสตรี พลังพัฒนาท้องถิ่น
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 article
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย article
โรคปากมือเท้าเปื่อย
การล้างมืออย่างถูกวิธี
เชิญประชุมสภา อบต.
โครงการชุมชนสร้างสรรค์เสริมสร้างสามัคคี พลังพัฒนาท้องถิ่น
เที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 article
การประกวดธิดาชาวสวนจังหวัดระยอง ๕๖
กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมนำความสุข
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ article
อบต.พบประชาชน 55
พิธีส่งมอบส่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 12
คอบบร้าโกลด์ร่วมใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ประชาสุขใจชุมชนปลอดภัย พร้อมใจพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อปพร. ตำบลพลงตาเอี่ยม
พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2555
เชิญเที่ยวงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2556 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาล
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พลงตาเอี่ยมแห่งที่2 article
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60 article
โครงการ งามสง่า ทรงคุณค่า สมวัย article
ผลการเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.51
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์‘ดอกไม้จันทน์’พระราชทาน วันที่ 22 พฤษภาคม 60
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประมวลกิจกรรม โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ปี 57
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม)
งานประเพณีลอยกระทง article
คาราวานเสริมสร้างเด็ก article
กิจกรรมเสริมอาชีพ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.