ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานด้านธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมฯ


แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ    แผนพัฒนาสามปี 2557-2559

แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)

           แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  สำหรับการพัฒนาตำบล  เพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2556 -2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  แผนพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปี  2554 -2558 และแผนชุมชน  เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาสามปี  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ตำบล  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพิ่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
 
 

 

  แผนพัฒนาสามปี (2556-2558)

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  สำหรับการพัฒนาตำบล  เพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2556 -2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  แผนพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปี  2554 -2558 และแผนชุมชน  เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาสามปี  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ตำบล  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพิ่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  แผนพัฒนาสามปี  ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (2556-2558)  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2556      plan56.pdf  ประกาศnotice56-58.pdf                   

แผนพัฒนาสามปี (ปี 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  สำหรับการพัฒนาตำบล  เพื่อให้มีกรพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2551 -2555) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  แผนพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปี  2554 -2558 และแผนชุมชน  เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาสามปี  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ตำบล  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพิ่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

แผนพัฒนาสามปี  ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2/2554 เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2554  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (2555-2557)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2554  (ประกาศ2555.pdf  )(แผนสามปี plan.pdf  )

  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557) เป็นอย่างไร   ในความรู้สึกของท่าน ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ใดหรือไม่   เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในปีต่อไปนะคะ                                                    

 

                                                                               

                                                                                         จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.