ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แล้วเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 วันที่  17  มิถุนายน  2562  ประกาศ  ใช้  ณ  วันที่  18  เดือนมิถุนายน  พ..  2562

ประกาศ  ....ประกาศ.pdf

รูปเล่มแผน 

1.1_คำนำ.pdf

2.2_ส่วนที่ 1-3.pdf

3.3_ผ_01.pdf

4.4_ผ_02.pdf

5.5_ผ_02_ทับ1.pdf

6.6_ผ_03.pdf

7.7_ส่วนที่ 4.pdf

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562  ประกาศเพิ่มฉบับที่1.pdf หลักการเพิ่มฉ_1.pdf แบบ ผ02 ฉ1.pdf

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่_2.pdf หลักการเพิ่มฉบับที่2.pdf แบบ ผ02ฉ2.pdf

 

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศเพิ่มเติมฉ_3.pdf หลักการเพิ่มเติมฉ_3.pdf แบบผ_01ฉ3.pdf แบบผ02ฉ3.pdf แบบผ03ฉ3.pdf

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

.....แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4              ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14  พฤศจิกายน 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  Microsoft Word - ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 61-64.pdf

 

 

แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

.....แผนพัฒนาสามปี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16  พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
 

 

 

 

 

Newplan59.pdf  ประกาศ 59 Microsoft Word - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี5961.pdf

แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)

           แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  สำหรับการพัฒนาตำบล  เพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2556 -2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  แผนพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปี  2558-2562 และแผนชุมชน  เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาสามปี  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ตำบล  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพิ่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 

 

 

 

ประกาศ    แผนพัฒนาสามปี 2557-2559

แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)

           แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  สำหรับการพัฒนาตำบล  เพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2556 -2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  แผนพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ประจำปี  2554 -2558 และแผนชุมชน  เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาสามปี  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ตำบล  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  เพิ่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
 
 

 

                    

 

  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557) เป็นอย่างไร   ในความรู้สึกของท่าน ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ใดหรือไม่   เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในปีต่อไปนะคะ                                                    

 

                                                                               

                                                                                         จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.