ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


กองการศึกษาศาสนาฯ

  

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

-
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

       
 นายชำนาญ บุญเริ่ม
นักวิชาการศึกษา
  นางวารีย์  เครือวัลย์
ครู
          นางวาสนา            ประสพกิจพรชัย
ครู
      นางสาววรรณา    เอี่ยมพลับใหญ่
ครู
             
       -ว่าง-
             
 นางสาวอัญชลี
มณีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
      นางสาวพนัชกร       แซ่หลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
             
     
นางชลาลัย
ชั้นนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     นางสาวเปรมฤดี    โพธิ์งาม
ผู้ดูแลเด็ก 
 

     นางสาวสลาวลี              ชาวบางรัก
         ผู้ดูแลเด็ก 

    นางสาวกุสุมา
อยู่สุข

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.