ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


กองการศึกษาศาสนาฯ

  

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

นางสุนทรี  แท้วิรุฬห์
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

       
 นายชำนาญ บุญเริ่ม
นักวิชาการศึกษา
  นางวารีย์  เครือวัลย์
ครู
          นางวาสนา            ประสพกิจพรชัย
ครู
      นางสาววรรณา    เอี่ยมพลับใหญ่
ครู
             
       -ว่าง-
             
 นางสาวอัญชลี
มณีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
      นางสาวพนัชกร       แซ่หลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
             
       
นางชลาลัย
ชั้นนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     นางสาวเปรมฤดี    โพธิ์งาม
ผู้ดูแลเด็ก 
 
ผู้ดูแลเด็ก 
    นางสาวกุสุมา
อยู่สุข

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.