ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


สำนักงานปลัด

โครงสร้างสำนักงานปลัด


                                  
                 นางสุนทรี  แท้วิรุฬห์
                
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

 

          

            หัวหน้าสำนักปลัด 

 

 

 

 

 

นางสาวปาริชาติ  ยวนยี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด 

 

นางสาวชุติมา กระจาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นายสุทธินันท์ นัทธีประเสริฐ
นิติกร
ชำนาญการ

     

 

นางสุคนธ์ทิพย์  เมืองมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสุขุมาลย์ พูนธนะพิทักษ์กุล  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายปรีดี นาคลำภา  
เจ้าพนักพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

 

 

 

 

 

      

นางสาวเปมิกา เมฆกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวมยุรีย์ ธรรมเกษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลิดา มีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

นางสาวณฐาภัค สถิตย์เสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

  

นายวิศรุษต์ เขียวชอุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายประสิทธิ์ สุดปรึก
พนักงานขับรถยนต์

 

นายกิตติชัย ครุฑน้อย
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 


คนสวน

     

 นายโอฬาร รื่นรมย์
นักการ 

 

 

นางสาวสุมาลี ภิรมย์ศรี
คนงานทั่วไป

 

 

ยาม

     

นายอุเทน อินทอง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

   

 

สำนักปลัด มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฎิบัติในหน้าที่ของงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล 
งานกิจการสภา งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี

                                                                                                         

***********************************************************************************************************

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.