ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม


ชื่อ-สกุล: นายสวัสดิ์  จันทลา 

ตำแหน่ง: ประธานสภา อบต.สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

คติประจำใจ:ทำงานอย่างจริงใจ โปร่งใส่ ซื่อสัตย์

ชื่อ-สกุล: นายพนม  เหี้ยมหาญ

ตำแหน่ง: รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

คติประจำใจ: จงทำดี แต่อย่าทำเด่นเกินไป

ชื่อ-สกุล: นางสุนทรี แท้วิรุฬห์  

ตำแหน่ง: เลขานุการสภา อบต.

คติประจำใจ:-

ชื่อ-สกุล: นายแสงจันทร์  รอดเพชรภัย  

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

คติประจำใจ: ความสุขของประชาชน คือ แรงบันดาลใจ

ชื่อ-สกุล: นายเจน จันทน์ประทุม

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

คติประจำใจ:ความดีไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องทำเอง 
        ความเดือนร้อนของชาวบ้าน คืองานของเรา

   

ชื่อ-สกุล: นางอารี  ดำริห์ชอบ

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

คติประจำใจ: รู้หน้าไม่รู้ใจ ชอบตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต
         อดทน - มีคุณธรรม ยิ้มมาจากใจ ใส่ใจกับสมาชิกและ 
         ประชาชน

ชื่อ-สกุล: นายไพบูลย์  เชิญขวัญ

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

คติประจำใจ: -

ชื่อ-สกุล: -

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 3

คติประจำใจ: -

ชื่อ-สกุล: นายถาวร  โตอาจ

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

คติประจำใจ: จะยืนอยู่บนความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม
         ขออาสาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน
         

ชื่อ-สกุล: นายไพวัน  อยู่ญาติมาก

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

คติประจำใจ: รับทราบปัญหา ตั้งใจพัฒนา ทำเพื่อประชาชน

 

ชื่อ-สกุล: -

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

คติประจำใจ: -

 

 

ชื่อ-สกุล: นายสายชล  เกษรเจริญ

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

คติประจำใจ:ทำให้ดีที่สุด หยุดมองงานที่ทำ
         นำไปปรับปรุง แก้ไข ให้ดีที่สุด
         ทำให้ดี ทำให้ได้ ทำตัวไป ต้องตั้งใจทำ (เพื่อประชาชน)

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล: นายสามารถ  แสงอรุณ

ตำแหน่ง:สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

คติประจำใจ:มุ่งมั่น แก้ไข เป็นวิสัยของคนทำงาน
        จริงใจ พัฒนา เป็นหน้าตา ของคนทำดี

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายดิลก  นารถมณี

ตำแหน่ง:สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

คติประจำใจ:ทำดีต้องได้ดี แต่จะไม่ทำจนเกินตัว
                    คนจะดี คนจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.