ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม article

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

นางสุนทรี  แท้วิรุฬห์
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 
 นางสาวชุติมา กระจาย
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางวารีย์  เครือวัลย์
ครู
        นางวาสนา            ประสพกิจพรชัย
ครู
   นางสาววรรณา    เอี่ยมพลับใหญ่
ครู
 -ว่าง-
 นางสาวอัญชลี มณีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
    นางสาวพนัชกร       แซ่หลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
      นางสาวดลยา      บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นางสาวเปรมฤดี    โพธิ์งาม
ผู้ดูแลเด็ก 
 นางสาวทิพย์รัตน์ สุวรรณคราม
ผู้ดูแลเด็ก 
  นางสาวชนิดา กระจาย
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

วารสารส่วนการศึกษาฯ

เดือน กุมภาพันธ์ 2555 feb.pdf

เดือน มีนาคม 2555 mach.pdf

เดือน เมษายน 2555 April.pdf

เดือน พฤษภาคม 2555 May.pdf

เดือน มิถุนายน 2555June.pdf

                                                                         ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดส่วนราชการ

กองคลัง article
กองช่าง article
สำนักงานปลัด อบต. article
ที่ปรึกษานายก อบต.
ผู้นำชุมชนCopyright © 2010 All Rights Reserved.