ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


สำนักงานปลัด อบต. article

โครงสร้างสำนักงานปลัด


                                  
                 นางสุนทรี  แท้วิรุฬห์
               
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

 


 

 

 

 

          

 


           
หัวหน้าสำนักปลัด 

 

 

 

นางสุคนธ์ทิพย์  เมืองมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด 

 

นางสาวชุติมา กระจาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นายสุทธินันท์ นัทธีประเสริฐ
นิติกรปฏิบัติการ


     

 

นางสาวปาริชาติ  ยวนยี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวสรัญญา สร้อยสน  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานธุรการ   


 

 

 

 

 

 

      

นางสาวเปมิกา เมฆกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวมยุรีย์ ธรรมเกษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลิดา มีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

นางสาวณฐาภัค สถิตย์เสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

  

นายวิศรุษต์ เขียวชอุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายประสิทธิ์ สุดปรึก
พนักงานขับรถยนต์

 

นายชัยพร คูหะมณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววัชรินท์ เจริญพร
คนสวน

     

 นายโอฬาร รื่นรมย์
นักการ 

 

 

นางสาวอรุณี ศิลาคำ
คนงานทั่วไป

 

 

ยาม

 

สำนักปลัด มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฎิบัติในหน้าที่ของงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล 
งานกิจการสภา งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี

                                                

                                                         

***********************************************************************************************************

วารสารสำนักปลัด

 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555   1_ November 55.pdf
ประจำเดือนธันวาคม 2555        2_ December 55.pdf
ประจำเดือนมกราคม 2556        3_ January 56.pdf
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556     4_ February 56.pdf
ประจำเดือนมีนาคม 2556         5_ March 56.pdf 
ประจำเดือนเมษายน 2556       6_ April 56.pdf
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556    7_ May 56.pdf
ประจำเดือนมิถุนายน 2556       8_ June 56.pdf
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556     9_ July 56.pdf
ประจำเดือนสิงหาคม 2556       10_ August 56.pdf
ประจำเดือนกันยายน 2556       11_ September 56.pdf
ส่วนราชการ

กองคลัง article
กองช่าง article
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม article
ที่ปรึกษานายก อบต.
ผู้นำชุมชนCopyright © 2010 All Rights Reserved.