ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


คู่มือการชำระภาษี/คู่มือการปฎิบัติงาน

คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม มีการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งภาษีแต่ละชนิดมีความหมายและวิธีการรวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีดังต่อไปนี้
     1. ภาษีบำรุงท้องถิ่น
       1.1 กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
           ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยรับบริการเคลื่อนที่ตามกำหนด
ภายในเดือนมกราคมของปี
          
 แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี มีการรับแจ้งยื่นแบบประเมินภาษีในรอบระยะเวลา 4 ปี จะต้องมีการยื่นแบบครั้งแรกของปีแรก หากไม่ยื่นภายในกำหนด เจ้าที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
            กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นใหม่
       1.2 อัตราโทษและค่าปรับ
            ผู้ใดละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 2 ปี
            ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
            กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี คือ เดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หากชำระภาษีเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของอัตราค่าภาษีที่จะต้องชำระ
       1.3 เอกสารที่ใช้ประในการเสียภาษี
           1. บัตรประจำตัวประชาชน
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน
           3. หลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
           4. ใบเสร็จการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
           5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน
     2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        2.1 ความหมาย และกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
        ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินที่ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขายที่ ไว้สินค้าประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อเป็นการหารายได้ (เชิงการค้า,ทำรายได้) มีหน้าที่ยื่นแสดงแบบรายการทรัพย์สิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ หากไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200
        2.2 เอกสารในการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
            2. สำเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน
            3. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
        2.3 อัตราโทษและค่าปรับ
            ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่มดังนี้
            1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
            2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
            3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
            4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
             ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ความร่วมมือการแจ้งรายละเอียดในเรื่องใบแจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทรปรับไม่เกิน 500 บาท
             ผู้ใดแจ้งความเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        2.4 การอุทธรณ์การประเมินภาษี
            เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นแบบ ภงด.9 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธินำเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทรายคำชี้ขาด
     3. ภาษีป้าย
        ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
        3.1 การกำหนดชำระภาษี นับจากได้รับแจ้งการประเมินภายใน 15 วัน
             กรณีที่มีการประเมินภาษีป้าย ตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไป ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กันได้ แต่ต้องยื่นคำขอผ่อนชำระก่อนครบกำหนดเวลาที่ต้องชำระภาษี
             การชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด
             การประเมินภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)
            1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
            2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพและ/หรือเครื่องหมายอื่นใด ให้คิด 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
            3. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
               - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือ ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
               - ป้ายตามข้อ 1,2 และ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
        3.2 เอกสารประกอบในการยื่นชำระภาษีป้าย
            1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
            2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
     4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        ตามข้อบังคับว่าด้วย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด (ขอดูประเภทได้ ณ ที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม)
             ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
             ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 1 ปี ก่อนครบกำหนดจะต้องทำการยื่นขอต่อใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมก่อน ถ้ายื่นเกินกำหนดต้องชำระเงินเพิ่มตามที่กฎกหมายกำหนด
        4.1 เอกสารประกอบในการยื่นชำระภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
            1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผุ้ขออนุญาต
            2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขออนุญาต
            3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
            4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
            5. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
            6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)
       ตัวอย่างกิจการในพื้นที่ อบต.พลงตาเอี่ยมทที่อยู่ในการควบคุม
       - การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู
       - โรงกลัง เชื่อม โลหะ คอนกรีต
       - กิจการรับพ่นสี เคาะ ปะผุ
       - กิจการเกี่ยวกับไม้
       - อื่น ๆ ฯลฯ

 

                  

 


 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

เอกสารแนบ :                   www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/3/2261_6074.pdf

 www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

 

 

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :               www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/11/2227_6012.pdf

 www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ :         www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/9/2277_6111.pdf

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :      www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/6/2222_5992.pdf

  www.dla.go.th/servlet/EbookServlet


 

ชื่อหนังสือ : คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :     www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/3/2309_6188.pdf 

 www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.