ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานด้านธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(2554 - 2558)

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลเพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554)  นโยบายรัฐบาล  การบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยอง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหาร  เป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ศึกษาปัญหา  ความต้องการชุมชน  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  2554-2558 54.pdf)  รุปเล่มแผนยุทธศาสตร์ Strategy 2554-2558.pdf

         

 

                 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ นะคะ  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ  ขอบคุณค่ะ

    

        สุคนธ์ทิพย์  เมืองมา
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.