ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(2558-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลเพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  นโยบายรัฐบาล  การบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยอง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอวังจันทร์  แผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหาร  เป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  เบื้องต้นอีกส่วนหนึ่ง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ศึกษาปัญหา  ความต้องการชุมชน  ข้อมูลประชาคมหมู่บ้าน  ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  (ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี  2558-2562    ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 58-62.pdf)  รุปเล่มแผนยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58-62.pdf

         

 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

 

สรุปแบบประเมินผลแผน.pdf

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ นะคะ  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ  ขอบคุณค่ะ

    

        สุคนธ์ทิพย์  เมืองมา
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.