ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


อำนาจและหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม                                          
 
 
 
           
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรม หรือ แก้ไขปัญหาหลายๆ อย่าง ได้ โดยลำพัง ยังคงต้องพึ่งพา หรือร้องขอให้หน่วยงานที่กฏหมาย บัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่มาดำเนินการแทน โดยปัจจุบันได้มีการถ่ายโอนภาระกิจต่างๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ซึ่งอยู่ในระหว่าง การพิจารณากำหนด แนวทางปฏิบัติและแผนขั้นตอนต่างๆ ของคณะกรรมการกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางอำนาจหน้าที่ บางอย่างชัดเจนแล้ว บางอย่างยังอยู่ในระหว่างการต่อรอง เจรจากับหน่วยงานเจ้าของ อำนาจหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (มาตรา66)
 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 68 )

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพสินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.