ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ 🟢 มีผล 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑

🟢 มีผล 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

.

⛔️ ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมจากคำสั่งเดิม ได้แก่

  1. สถานรับเลี้ยงเด็ก #ยกเว้น ⚠️ สถานรับเลี้ยงเด็กแบบอยู่ประจำ

  2. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ทุกแห่ง

.

⛔️ ห้ามใช้อาคาร-สถานที่ของโรงเรียนและสถาบันทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอนต่างๆ หรือทำกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก ⚠️ #ยกเว้น

  1. สอนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสอนออนไลน์

  2. ใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคล

  3. จัดกิจกรรมราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

  (ยกเลิกข้อ 1.4 ในคำสั่งจังหวัดระยอง 5500/2564 เดิม)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี article
คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ 🟢 มีผล 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เนื่องจากเหตุพิเศษ
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการเพาะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และเก็บมูลใส้เดือน
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด
รับสมัครอาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์เตือนให้เกษตรกร/พ่อค้าส่ง/ค้าปลีก อย่าขายทุเรียนอ่อน ผิดกฎหมายทั้งอาญา และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ฝึกอบรม การจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
เปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครได้ที่ งานสวัสดิการ ชั้น 1 อบต.พลงตาเอี่ยม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (รับจำนวน 50 ท่าน)
อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อบริการแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตามโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนไม่มี Smart phone
แจ้งคำสั่งจังหวัดระยองที่ 2157/2564 ลงวันที่ 9 ​กุมภาพันธ์​ 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ทั้ง​นี้​ ตั้งแต่วันที่​ 9 กุมภาพันธ์​ 2564
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเสนอชื่ออาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลงานดีเด่น เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม จัดตั้งศูนย์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 คือไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาก่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙)
ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการให้บริการ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังจันทร์
คำสั่ง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ(COVID-19) จังหวัดระยอง ฉบับที่ 3
ประกาศเพิ่มเติมปิดสถานที่ทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สีน้ำตาลเข้ม 2.บัตรเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สีเทาฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลงตาเอี่ยม
ประกาศองค์การบริหารส่าวนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓/๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม แจกแผ่นพับความรู้โรค RSV
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๓ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ฯ ตำแหน่ง ผู้ดูเเลเด็ก
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ฯ ตำแหน่ง ยาม
แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล" 18 ถึง 20 กันยายน 2563
อบต.พลงตาเอี่ยม ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ภายในเดือนกันยายน 2563)
อบต.พลงตาเอี่ยม ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
โครงการประกวดภาพถ่าย "สุดยอด..ระยอง ฮิ"
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง
เชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตลำไยของเกษตรกร
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า วันที่ 21 ถึง 22 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 สสส. article
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 (SEASON 2)
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2
ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกาศด้านองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องสาธารณะภัย 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิธีเอาตัวรอดจาก "วาตภัย" article
แจ้งข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคCopyright © 2010 All Rights Reserved.