ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม แจกแผ่นพับความรู้โรค RSV

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม แจกแผ่นพับความรู้โรคฮิตหน้าฝน ไวรัส RSV เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดของไวรัส RSV ให้แก่ผู้ปรกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและป้องกันโรค RSV

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙)
ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการให้บริการ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังจันทร์
คำสั่ง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ(COVID-19) จังหวัดระยอง ฉบับที่ 3
ประกาศเพิ่มเติมปิดสถานที่ทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สีน้ำตาลเข้ม 2.บัตรเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สีเทาฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลงตาเอี่ยม
ประกาศองค์การบริหารส่าวนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓/๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๓ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ฯ ตำแหน่ง ผู้ดูเเลเด็ก
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ฯ ตำแหน่ง ยาม
แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล" 18 ถึง 20 กันยายน 2563
อบต.พลงตาเอี่ยม ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ภายในเดือนกันยายน 2563)
อบต.พลงตาเอี่ยม ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
โครงการประกวดภาพถ่าย "สุดยอด..ระยอง ฮิ"
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอี่ยม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง
เชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตลำไยของเกษตรกร
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า วันที่ 21 ถึง 22 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 สสส. article
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 (SEASON 2)
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2
ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกาศด้านองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมเรื่องสาธารณะภัย 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิธีเอาตัวรอดจาก "วาตภัย" article
แจ้งข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคCopyright © 2010 All Rights Reserved.