ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


รายงานผลป้องกันการทุจริตฯ

 

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.