ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


 

ที่ กระบวนงานบริการประชาชน  จำนวน   หมายหตุ 
1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 1184               
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  82
3 จัดเก็บภาษีป้าย  23
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  47
5 สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  32
7 การขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
8 ขอเงินกู้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  -
9 การขอรับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 20 
10 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอญาต
 13 
11 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ/ต่อใบ
12 การขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา  58  

 

 

 

คลิ๊กเพิ่มเติม>>>รายงานผลแบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะ.pdf

 

คลิ๊กเพิ่มเติม>>>สรุปข้อร้องเรียน.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.