ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พลงตาเอี่ยม 
 
 
 
 
 

 
 
           

       
 
 
 
 
 
.

 

dot


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ท่านกำนันสมเกียรติ เกษร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกันนำของไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผล กระทบจากโควิด ที่สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ครอบครัว ณ หมู่ที่ 1-7 เนื่องจากมีของบริจาคแicon

More...
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายก อบต.พลงตาเอี่ยม มอบหมายงานสวัสดิการ เข้ามอบสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาค และหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

More...
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยมจัดโครงการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ณ ตลาดน้ำบ้านพลงตาเอี่ยม ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางปทุมทิพย์ โพธิ์เงิน รองนายก อบต. พร้อมด้วย กลุ่มเป้าหมายจากชุมชนในเขตตำบลพลงตาเอี่ยม จำน

More...
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเตรียมการรองรับค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ ท่านใดicon

More...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก ประจำปี 2554icon

    อบต.พลงตาเอี่ยม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  2554  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาคตะวันออก  จากคณะกรรมการกระจายอำนาจสูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


More...

โล่รางวัลตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556

    อบต.พลงตาเอี่ยม รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร 


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.